Rental Terms

EN
CCUSTOMER’S OBLIGATIONS:
1. For the work with the leased equipment, the contractor undertakes to appoint only competent persons. The Customer is liable for any damage to the equipment or equipment lost (including theft) and undertakes to fully reimburse the repair costs of the equipment if the contractor degrades their condition due to incorrect equipment or transport operation, negligence, incompetence or other actions or omissions. In the absence of equipment and / or transport repairs, the customer must reimburse all part of the damaged equipment and / or transport value that is not reimbursed by the insurance company.
2. The client shall ensure that he or his responsible persons in the filming site comply with the requirements of the safe conduct in the film site provided for in the legal acts of the Republic of Lithuania. The customer confirms and guarantees that the personnel working with the equipment are professionals in their field, are properly informed and know how to behave safely on the video site in order to avoid damage to the equipment to themselves and / or third parties. During the lease period, the customer fully responds to third parties for equipment or transport damage as equipment or transport manager.
3. The customer must return the equipment and transport in a timely and technically orderly manner. If the Customer returns the equipment with any irregularities, changes or uncleared (not fully cleaned), he must inform the landlord by telephone and this is indicated in the transfer-acceptance act of the equipment.
4. The customer, who has not been settled in due time, must pay to the lessor for each delayed day 0.05% (five hundred) of interest due from the amount not paid in due time.

LT
UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI:
1. Darbui su nuomojama įranga užsakovas įsipareigoja paskirti tik kompetentingus asmenis. Užsakovas atsako už bet kokiuos įrangos sugadinimus arba prarastą įrangą (tame tarpe vagystę) ir įsipareigoja pilnai atlyginti įrangos remonto išlaidas, jeigu užsakovas dėl neteisingos įrangos ar transporto eksploatacijos, neatsargumo, nekompetencijos ar kitų savo veiksmų ar neveikimo pablogina jų būklę. Nesant galimybės įrangos ir/ar transporto suremontuoti, užsakovas privalo kompensuoti visą sugadintos įrangos ir/ar transporto vertės dalį, kurios nekompensuoja draudimo kompanija.
2. Užsakovas užtikrina, kad jis ar jo paskirti atsakingi asmenys filmavimo aikštelėje laikysis LR teisės aktuose numatytų saugaus elgesio filmavimo aikštelėje reikalavimų. Užsakovas patvirtina ir garantuoja, kad personalas dirbantis su įranga yra savo srities profesionalai, yra tinkamai informuoti ir žino kaip reikia saugiai elgtis filmavimo aikštelėje tam, kad būtų išvengta žalos įrangai, sau ir/ar tretiesiems asmenims. Nuomos laikotarpiu užsakovas pilnai atsako prieš trečiuosius asmenis dėl įrangos ar transporto padarytos žalos kaip įrangos ar transporto valdytojas.
3. Užsakovas privalo grąžinti įrangą ir transportą laiku ir techniškai tvarkingą. Jei Užsakovas grąžina įrangą su bet kokiais pažeidimais, pakitimais ar nevalytą (ne pilnai išvalytą), apie tai jis privalo informuoti nuomotoją telefonu ir tai pažymėti įrangos perdavimo-priėmimo akte.
4. Užsakovas, laiku neatsiskaitęs, privalo mokėti nuomotojui už kiekvieną pavėluotą dieną 0.05% (penkias šimtąsias) delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėtos sumos.